Boksörler Datça'da Buluştu

Haber Tarihi : 27.10.2018 21:57:55 Datça Ata­türk Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nun­da 24-27 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Büyük Er­kek­ler Ferdi Boks Şam­pi­yo­na­sı 1’inci Grup Mü­sa­ba­ka­la­rı­ tamamlandı.
A +   A -

Turnuvanın açılışını yapan Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, “Türkiye’nin dört bir yanından şampiyonaya katılan sporcularımızı, hocalarımızı ve kıy­met­li ha­kem­le­ri­mi­zi bu­ra­da ağır­la­mak­tan, Datça’yı ta­nıt­mak­tan mem­nun ol­du­ğu­mu­zu ifade etmek istiyorum. Bu ve­si­ley­le tek­rar spor­cu­la­rı­mı­za, ho­ca­la­rı­mı­za ve ha­kem­le­ri­mi­ze ba­şa­rı­lar di­li­yor, bun­dan son­ra­ki mü­sa­ba­ka­lar­da da yine siz­le­ri Datça’ da ağır­la­mak­tan mut­lu­luk du­ya­ca­ğı­mı­zı be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Tek­rar hoş gel­di­niz, ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum’’ dedi.

24-27 Ekim ara­sın­da ger­çek­le­şen şam­pi­yo­na­ya Afyon, An­ka­ra, Aydın, Bar­tın, Bursa, De­niz­li Düzce, Er­zu­rum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Ko­ca­eli, Kü­tah­ya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Zon­gul­dak illerinden spor­cu ka­tıl­dı. Spor­cu­lar, 9 ayrı sık­let­te mü­ca­de­le etti.

De­re­ce Elde Eden Spor­cu­lar:

52 kilo Sık­le­tin­de; Oğuz­han Kutlu İstan­bul ,Yakup Akın Ma­ni­sa ,Fur­kan Şahin An­ka­ra

56 ki­log­ram Sık­le­tin­de; ; Ser­kan Sever İzmir ,Ra­ma­zan Olacak Bursa, Sel­çuk Eker İstan­bul, Yusuf Sarıcan De­niz­li

60 kilo Sık­le­tin­de; Ahmet Çıkot İstan­bul, Uğur­can Ya­nar­dağ An­ka­ra ,Sezai Buklı Ko­ca­eli, Ferdi Güneş Uşak ,

64 kilo Sık­le­tin­de; Yasin Yıl­maz Bursa ,Adem Fur­kan Avcı İstan­bul ,Sıtkı Işık An­ka­ra ,Salih Gevaşlı Aydın,

69 kilo Sık­le­tin­de; Yakup Şener İstan­bul, Emin Gür­soy Aydın ,Bekir Deli De­niz­li, Murat Bilen Ko­ca­eli

75 kilo Sık­le­tin­de; Birol Aygün Zon­gul­dak, Hakan Kay­nar İstan­bul ,Al­pe­ren Sefer Bursa, Emre Pan­dur Muğla ,

81 kilo Sık­le­tin­de; Meh­met Nadir Ünal İstan­bul ,M.Ufuk Tek­ne­ci Bursa ,Sefa Kaya Samsun, Mürşit Gök­han Özhan Is­par­ta,

91 kilo Sık­le­tin­de; Meh­met Topal Es­ki­şe­hir, Akın Ak­ma­noğ­lu Düzce, Erkan Yar­dım­cı Aydın, 91+ kilo Sık­le­tin­de; Deniz Gün­gör Ma­ni­sa ,Fars­had Sa­ma­cı Es­ki­şe­hir, Ali Can Alyüz Ko­ca­eli ,Oğuz­han Soy­sal Sam­sun

De­re­ce­ye giren spor­cu­lar, Ma­dal­ya ile ödül­len­di­ril­di. Ödül­le­ri Muğla Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü Spor Şube Mü­dü­rü Mutlu Uzun ,Datça Genç­lik Hiz­met­le­ri İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan, Mü­sa­ba­ka­nın Baş Ha­ke­mi Ahmet Ali Şim­şek, Baş­he­kim Yar­dım­cı­sı İbra­him Av­cı­oğ­lu, Muğla Boks İl Tem­sil­ci­si Yusuf Işık ’ tak­tim etti.

Ay­rı­ca, de­re­ce­ye giren spor­cu­lar Ara­lık ayın­da Balıkesir’ de ya­pı­la­cak olan, Tür­ki­ye Bü­yük­ler Ferdi Boks Şam­pi­yo­na­sı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­zan­dı.


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !